1. Φτερωτή (κάτω από το γεωφυσικό πίνακα των υδροκίνητων εργαστηρίων)

Φτερωτή νερόμυλου

Ξύλινο άροτρο

Παλαμαριά

Άροτρο με μεταλλικό τροχό

Δοκάνα

Λίθινο τριβείο για την άλεση καρπών

Ξύλινο γουδί με γουδοχέρι

Λίθινο γουδί με ξύλινο γουδοχέρι

Αντίγραφο αμφικωνικού μύλου

Περιστροφικός χειρόμυλος

Πρόπλασμα του βιτρουβιανού νερόμυλου

Λειτουργικό ομοίωμα νερόμυλου

Ζυγαριά (πλάστιγγα)

Λειτουργικό ομοίωμα νεροπρίονου

15. Λειτουργικό ομοίωμα νεροπρίονου (έκθεσης)

Τρυπάνι ξυλουργού (ματικάπι)

Σελίδες: 1  2  3  4