Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡ. ΣΟΧ 1/2023

 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42  του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας καθημερινά 10:00 – 13:00, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης, Β. Όλγας 68, ΤΚ 546 42 -
Θεσσαλονίκη, υπόψιν κας Ζίλφου Άννας (τηλ. επικοινωνίας: 2310 889840),

από 28/3/2023 έως και 6/4/2023.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

1. Περίληψη ανακοίνωσης

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

3. Παραρτημα ανακοινωσεων ΣΟΧ

4. Παράρτημα γλωσσομάθειας

5. Παράρτημα Η/Υ

6. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

7. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ


Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved