Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων έργου VHSS

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

« Α ν ά δ ε ι ξ η τ η ς Ν α υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή ς Κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά ς μ ε τ η ν Α ν ά π τ υ ξ η Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η ς Π λ α τ φ ό ρ μ α ς 3D Ψ η φ ι α κ ώ ν Ανα π α ρ α σ τ ά σ ε ω ν Ι σ τ ο ρ ι κ ώ ν Ι σ τ ι ο φ ό ρ ων» ,

της Δράσης « Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» »

με κωδικό Τ 6 Υ Β Π - 0 0 2 0 0 (MIS 5 0 5 6 3 2 0 )


Π ι ν . 1 : Α Φ Ο Ρ Α Τ Η Ν Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Μ Ι Α Σ ( 1 ) Θ Ε Σ Η Σ Π Ε Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν – Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ω Ν ( Κ Ω Δ : 01)

Αρ. Πρωτοκόλλου αίτησης

Κριτήρια αξιολόγησης

Συνέντευξη

Σειρά κατάταξης

495/24.03.2023

100

100

1

632/03.04.2023

100

95

2

634/03.04.2023

100

94

3

504/27.03.2023

100

93

4

631/03.04.2023

75

95

5

 

 

 

 

 

 

 

Πιν.2: ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ (για θέση με κωδ 01)

Αρ. Πρωτοκόλλου

Αιτία αποκλεισμού

501/27.03.2023

δεν προσήλθε στη συνέντευξη

635/03.04.2023

δεν προσήλθε στη συνέντευξη

 

Πιν.3: ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΚΩΔ: 02)

Αρ. Πρωτοκόλλου

Κριτήρια αξιολόγησης

Συνέντευξη

Σειρά κατάταξης

638/03.04.2023

100

100

1

639/03.04.2023

100

98

2

637/03.04.2023

100

95

3

 

 

 

 

 

Πιν.4: ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ (για θέση με κωδ. 02)

Αρ. Πρωτοκόλλου

Κριτήρια αξιολόγησης

Αιτία αποκλεισμού

542/29.03.2023

75

χωρίς απαιτούμενη γνώση αγγλικής γλώσσας

609/03.04.2023

75

χωρίς απαιτούμενη γνώση αγγλικής γλώσσας

636/03.04.2023

25

χωρίς απαιτούμενο τίτλο σπουδών, χωρίς απαιτούμενη γνώση αγγλικής γλώσσας, χωρίς απαιτούμενη προϋπηρεσία

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΚΙΛΙΠΙΡΗΣ


Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved